Tagarchief: KOMO

Wkb geeft meerwaarde aan het certificaat. De inzet van certificaten voor kwaliteits­borging

shutterstock_1971845132
Lees het gehele artikel
Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de toegepaste producten, de montage ervan en het eindresultaat.

Met de aankomende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) worden risicobeheersmaatregelen zoals kwaliteitsregelingen belangrijker. De Wkb vraagt immers om aangetoonde kwaliteit van bouwwerken in relatie tot de bouwregelgeving (Bouwbesluit en Besluit bouwwerken leefomgeving/Bbl). Het KOMO-certificaat biedt hierbij ondersteuning voor alle betrokken partijen: certificaathouder, opdrachtgever, bouwer en kwaliteitsborger.

Met de invoering van de Wkb in 2023 (te beginnen bij gevolgklasse 1 bouwwerken) worden opdrachtgevers verplicht bij vergunningsplichtige bouwprojecten een kwaliteitsborger in te schakelen. Deze borgt dat het gebouw aan de technische regels voldoet en legt in een verklaring vast dat het gebouw aan de eisen van het Bbl voldoet. Bij elk onderdeel waarvan de kwaliteit dan al is aangetoond, groeit het vertrouwen en daalt het risicoprofiel. Dat bespaart de kwaliteitsborger kostbare tijd voor inspectie en controle en daarmee gaan de kosten omlaag. Met KOMO-certificaten kunnen bouwers bovendien hun bewijslast voor kwaliteit managen.

Aansprakelijkheid bouwer

De belangrijkste wijziging in het Burgerlijk wetboek en de invoering van de Wkb is de verplaatsing van de bewijslast. De bouwer wordt in de toekomst aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, ook als de opdrachtgever deze wel had kunnen ontdekken. Hij zal hiervoor een consumentendossier aan de opdrachtgever moeten overhandigen, waarin hij aantoont dat hij de vereiste kwaliteit heeft geleverd. “KOMO-certificaten kunnen hem hier enorm bij helpen”, vertelt Erik-Jan de Bont van KOMO. “Certificaten zijn nu niet alleen interessant voor de certificaathouders, maar evenzeer voor kwaliteitsborgers en bouwers. Voor de opdrachtgever, die de kwaliteitsborger betaalt, wordt de kwaliteit aantoonbaar met certificaten. Hoe beter de kwaliteit op voorhand aantoonbaar is, hoe lager de kosten voor kwaliteitsborging.” 

Als veel onderdelen zijn gecertificeerd, vraagt de inspectie minder tijd.

Voorkomen van bouwfouten

Het KOMO-instrument voor Kwaliteitsborging (KiK) faciliteert deze betrouwbare borging voor de hele bouwsector. De borging bevat onder andere een gedetailleerde documentatie, waardoor de bewijslast wordt vastgelegd, en een risicoanalyse met beheersmaatregelen voor risicoverkleining. Zo ontstaat een solide dossier voor de bouwer in verband met zijn aansprakelijkheid. Daarnaast genereert de KiK-tool de verplichte dossiers voor bevoegd gezag en de consument. Bijzonder aan de tool is de interactiemogelijkheid met het databeheersysteem van de bouwer. “Veel bouwfouten komen voort uit de onjuiste toepassing van materialen en bouwproducten”, vertelt De Bont hierover. “KOMO koppelt de geschiktheid van een bouwproduct voor een bepaalde toepassing aan strikte toepassingsvoorwaarden en beoordeelt of de verwerker zich hieraan heeft gehouden. Ook hierdoor verminderen de risico’s.”

Kwaliteitsbeheersing van product tot en met het hele gebouw

De wet stelt dat de kwaliteitsborger een verklaring moet afgeven dat er gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het gerede bouwwerk voldoet aan de eisen. “In feite betekent dit dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de toegepaste producten, de montage ervan en het eindresultaat oftewel: het bouwwerk”, verduidelijkt De Bont. Met KOMO-kwaliteitsverklaringen/certificaten kan dit hele proces worden afgedekt:

• KOMO-productcertificaat;

• KOMO-attest voor de prestaties van een product in zijn toepassing;

• KOMO-attest-met productcertificaat, een combinatie van een productcertificaat met een attest;

• KOMO-procescertificaat (voor realisatieprocessen).  

“Onder de Wkb leveren KOMO-certificaten extra meerwaarde op”

foto 1 kopiëren
Lees het gehele artikel

“Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen leveren KOMO-certificaten extra meerwaarde op voor de certificaathouders. De bouwer is straks immers verantwoordelijk voor de door hem verwerkte producten én voor de manier waarop onderaannemers die verwerken. Door KOMO-gecertificeerde producten en processen toe te passen, kan de bouwer bewijzen dat hij objectieve kwaliteit heeft geleverd.”

Dat zegt Jaco Uittenbogaard, directeur van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL). “Een interne kwaliteitsbeoordeling zoals in het kader van de Wkb verplicht is, is standaard onderdeel van een KOMO-procescertificaat. Op basis daarvan controleren wij steekproefsgewijs deze kwaliteit op alle bouwonderdelen tijdens het bouwproces”, valt Berry Blaak van certificatie-instelling SKG-IKOB bij. 

Vertrouwen op objectieve kwaliteit

Blaak vervolgt: “Waar het gaat om KOMO-productcertificaten voeren wij met regelmaat aangekondigde of onaangekondigde controles uit bij fabrikanten. Ook daarvoor geldt dus geborgde kwaliteit. Wanneer de kwaliteitsborger bij de beoordeling van het bouwplan bepaalde risico’s verwacht, wil hij weten of er sprake is van gebruik van KOMO-gecertificeerde producten of KOMO-gecertificeerde processen. Zo ja, dan kan hij vertrouwen op objectieve kwaliteit en scheelt hem dat tijd – en zijn opdrachtgever geld.”

Verantwoordelijkheid managen

Houders van KOMO-certificaten krijgen onder de Wkb (die naar verwachting in 2022 van kracht wordt) dus een extra streepje voor. Hun producten en/of bouwprocessen voldoen immers aan de gestelde eisen en dat wordt objectief vastgesteld door onafhankelijke deskundigen. “KOMO biedt belangrijke marktpartijen én kwaliteitsborgers zekerheid over kwaliteit. En aannemers die met KOMO-gecertificeerde producten en bouwprocessen werken, kunnen veel gemakkelijker hun verantwoordelijkheden managen”, aldus Jaco Uittenbogaard van Aannemersfederatie AFNL.

Corporatie aan het woord

Dré Boidin (directeur Onderhoud & Projecten van Woningcorporatie Staedion in Den Haag: “In onze bestekken staat dat KOMO-gecertificeerde producten, indien beschikbaar, toegepast moeten worden. En dat voor bouwprocessen bouwers moeten worden ingeschakeld die over een KOMO-procescertificaat beschikken. Zo krijgt de opdrachtgever kwaliteit, bespaart hij externe borgingskosten en krijgt de woonconsument het vertrouwen dat hij een goede woning koopt of, bij een corporatie bijvoorbeeld, huurt.” 

• Voor informatie over KOMO-gecertificeerd worden: www.komo.nl.