Tagarchief: Hiensch Engineering B.V.

Van A tot Z betrokken

The-Mayor-3D-BIM
Lees het gehele artikel

Bij de herbestemming van kantorencomplex De Bovenlanden tot woongebouw The Mayor in Amstelveen komt de expertise van Hiensch Engineering B.V. optimaal tot zijn recht. Het toonaangevende adviesbureau voor installaties en duurzaamheid is betrokken vanaf de allereerste planvorming tot en met de realisatie. Hierdoor worden ambities ten aanzien van comfort, gezondheid en duurzaamheid naar het allerhoogste niveau gebracht.

“Wij zijn al in 2015 door toenmalig gebouweigenaar CRI betrokken, om mee te denken over de mogelijke her- en/of nevenbestemming van het voormalige KPMG kantorencomplex”, vertelt Ferry Slijkerman, projectleider/adviseur bij Hiensch Engineering B.V. “Toen de plannen voor de ingrijpende herbestemming tot woongebouw concreter werden, hebben wij in overleg met CRI projectontwikkelaar M.J. de Nijs benaderd om het plan over te nemen. In de uitontwikkeling hebben wij de M.J. de Nijs bijgestaan als adviseur voor installaties en duurzaamheid.’’ 

Efficiënte uitwisseling van warmte en koude

“Op ons advies wordt The Mayor voorzien van een collectieve WKO-installatie”, vertelt Slijkerman. “Deze installatie levert niet alleen duurzame warmte en koude aan de woningen, maar ook aan het kantoordeel waarin Atos Origin is gevestigd. Omdat het kantoordeel een andere warmte- en koudebehoefte heeft dan de woningen, kunnen we heel efficiënt warmte en koude uitwisselen en afgeven.” Zonnepanelen leveren elektriciteit voor de gebouwgebonden installaties. “Hierdoor wordt het gebruik van fossiele brandstoffen flink teruggedrongen.”

Alle woningen krijgen een collectief ventilatiesysteem. “Compacte en stille CERA-units verzorgen 24/7 de juiste hoeveelheid verse lucht in de woon- en slaapkamers. Volledig vraaggestuurd, op basis van CO2-metingen”, aldus Slijkerman.
“De CERA-units zijn gekoppeld aan centrale WTW-units met koel- en verwarmingsbatterij op het dak, die in een efficiënte warmteterugwinning voorzien. Omdat het woongebouw direct aan de A9 is gelegen, hebben wij extra aandacht besteed aan de luchtkwaliteit. Zo worden speciale hoogrendement luchtfilters voorzien. Alle CERA-units zijn bovendien op afstand te monitoren, waardoor ook het beheer en onderhoud aanzienlijk vergemakkelijkt wordt.”

Adviseur en risicodragend installateur

Bijzonder in dit project is dat Hiensch Engineering B.V. naast adviseur ook risicodragend installateur is voor de klimaat- en sanitaire installaties. “Ons interne projectteam van ontwerpers en modelleurs is dagelijks bezig met de engineering van het project”, aldus Slijkerman. “Hierbij maken we gebruik van een 3D/BIM-model, waarin we alle installaties op een hoogwaardig niveau en clashvrij uitwerken. Voor de uitvoering werken we samen met een vaste club van leveranciers en installatiebedrijven, waarbij wij garant staan voor de kwaliteit. Ook hebben wij een adviserende en coördinerende rol in de exploitatie van de WKO-installatie en collectieve ventilatiesystemen. Wij zien het als een mooie uitdaging om deze mix van activiteiten samen met alle stakeholders in goede banen te leiden en zijn trots op onze rol in dit project.” 

‘Nieuwe regelgeving staat duurzame ontwikkelingen helaas in de weg’

NL19-065-02-De-Nijs-The-Mayor-EXT12_DEF
Lees het gehele artikel

Begin januari zijn de nieuwe BENG-eisen van kracht geworden. Hoewel het in de basis goed is om nieuwe duurzaamheidsdoelen te formuleren en hierbij strenge kaders aan te geven, heeft de BENG-methodiek ook een keerzijde, vindt Jan Sier van Hiensch Engineering B.V. “De regels en normen achter de BENG-methodiek zijn nu zo uitgebreid en gedetailleerd dat de vrijheid om nieuwe duurzaamheidsconcepten te ontwikkelen, wordt weggenomen”, vertelt hij. “Hierdoor worden ontwikkelingen geremd, terwijl deze juist hard nodig zijn om de uitdaging om CO2-neutraal te worden te kunnen waarmaken.”

Een belangrijke BENG-eis volgens Sier is dat de opwekkingsrendementen van alle toegepaste technieken ondersteund moeten worden met een BCRG-kwaliteitsverklaring. Het opstellen van zo’n verklaring duurt circa een half jaar. Bovendien zijn hier hoge kosten mee gemoeid. “Voor een product dat je honderden of zelfs duizenden keren verkoopt, is deze tijds- en kosteninvestering geen enkel probleem. De uitdaging ontstaat echter bij maatwerk systemen. Het is ondoenlijk om voor iedereen systeem een BCRG-verklaring op te stellen, terwijl dit vooralsnog wel is vereist. Als gevolg hiervan zien we dat unieke systemen steeds vaker plaats maken voor standaard oplossingen. En dat terwijl juist in duurzame projecten maatwerk essentieel is.”

De balans is ver te zoeken

Het verzamelen, ordenen en indienen van bewijslast gaat volgens Sier te vaak ten koste van het bedenken van en investeren in duurzame concepten. “Voor Hiensch Engineering B.V. zelf heeft de BENG-regelgeving met name betrekking op de energielabels. Alle nieuwe woningen en kantoren in Nederland moeten verplicht worden opgeleverd met een energielabel. Ook dit is in basis een goede ontwikkeling. Echter vraagt de bewijslast die hiervoor moet worden aangeleverd, inclusief specificaties, foto’s en facturen, teveel administratieve uren. De balans tussen bestede tijd, kosten en daadwerkelijke duurzaamheidsmaatregelen is hierdoor ver te zoeken. Dit heeft onder andere tot gevolg dat we nu medewerkers die normaal gesproken nieuwe concepten ontwikkelen en engineeren, moeten inzetten als administrateur. Immers is de bewijslast noodzakelijk om de woningen en kantoren te mogen opleveren. De gecertificeerde BENG-medewerker is hiervoor verantwoordelijk. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

House Modernes, Utrecht.

Onder andere de energietransitie en snelle toename van het aantal all-electric opwekkingsinstallaties illustreert volgens Sier de nood aan nieuwe, duurzame concepten. “Zowel in woningen als kantoorgebouwen worden steeds vaker warmtepompen toegepast voor de opwekking van warmte en koude. Door deze elektrificatie ontstaat een knelpunt in de Nederlandse nutsinfrastructuur. We beschikken weliswaar over grote zonnepanelenvelden en windmolenparken, maar ons energienetwerk kan hun stroomopbrengsten nog niet aan. Zowel aan de aanbod- als vraagzijde hebben we te maken met enorme knelpunten, die (exploitatie)technisch uitstekend op te lossen zijn. Bijvoorbeeld door maatwerk energiesystemen te ontwikkelen. Helaas worden deze concepten (nog) op geen enkele manier gewaardeerd in de BENG-systematiek. En ook onze wetgeving is hier onvoldoende op voorbereid. Volgens de Warmtewet mogen we weliswaar lokale systemen voor warmte- en koudeopwekking aanleggen en exploiteren, maar de Elektriciteitswet laat dit voor de levering van stroom niet toe.”

Pilotprojecten voor meer bewustwording

Wil je de transitie naar een duurzame en all-electric gebouwde omgeving mogelijk maken, dan is de ontwikkeling van lokale energiesystemen noodzakelijk, volgens Sier. “We moeten niet meer alles willen transporteren via de landelijke infrastructuur; deze is hier onvoldoende voor geschikt. Om de bewustwording op dit vlak te vergroten, participeren wij bijvoorbeeld in denktanks. In Amsterdam zijn we bovendien met de gemeente en haar duurzaamheidsdeskundigen in gesprek, om op basis van pilotprojecten af te wijken van de actuele regelgeving. Zo hebben we inmiddels een project lopen, waarin ontheffing van de Elektriciteitswet wordt gevraagd. Hiermee willen we laten zien dat er hele goede en duurzame oplossingen beschikbaar zijn. Maar ook wat deze oplossingen inhouden en wat ervoor nodig is om ze succesvol te implementeren. Want de mogelijkheden zijn er. Nu de juiste regelgeving en BENG-waardering nog.”

Over Hiensch Engineering B.V.

Hiensch Engineering B.V. is een toonaangevend en onafhankelijk adviesbureau voor installaties en duurzaamheid. Met een grote betrokkenheid, gedrevenheid en kennis van systemen en techniek wordt, samen met opdrachtgevers en bouwteampartners, gewerkt aan innovatieve installatietechnische concepten en duurzame oplossingen in onze bebouwde omgeving. Naast het welzijn en welbevinden van de mens staan kwaliteit, energie en duurzaamheid hierbij voorop.  

Gezond wonen en werken: ‘Gebouwen en installaties moeten meer meebewegen met ontwikkelingen in de markt’

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Bovendien moeten juist in de steden duurzaamheid en energietransitie meer en beter vorm krijgen. Hiensch Engineering B.V. levert hier graag een bijdrage aan. “Wij onderschrijven de lange termijn opgave ten zeerste”, benadrukt DGA Jan Sier. “Echter door deze focus worden andere aspecten zoals gezondheid, leefbaarheid en veiligheid nog wel eens ondergeschikt gemaakt aan energiebesparingen en nieuwe manieren van circulair bouwen.”

De visie van Hiensch Engineering B.V. is altijd geweest om goede gezonde gebouwen te ontwikkelen. Dat geldt zowel voor commerciële als residentiële gebouwen, aldus Sier. “Onze focus hierbij ligt op licht en lucht. Naast de toepassing van voldoende natuurlijk licht zoeken we actief naar oplossingen om zoveel mogelijk verse lucht in te blazen; variabel te regelen op basis van de werkelijke behoefte en met goede filtering door centraal opgestelde luchtbehandelingscentrales.” Zowel in kantoren als woningbouw op binnenstedelijke locaties, bijvoorbeeld direct aan de snelweg, is goede filtering van lucht bovendien essentieel. “Door installaties te centraliseren en achter de voordeur weg te houden, kan meer controle op onderhoud en beheer plaatsvinden. In plaats van de verantwoording bij de gebruikers neer te leggen, wordt hiermee juist een service aan de bewoners en kantoormedewerkers verleend.”

House Modernes, Utrecht. (Beeld Syntrus Achmea)

Eenvoudige en duidelijke bediening

Ook in de bediening van installaties is veel verbetering mogelijk, aldus Sier. “Installaties vormen een steeds belangrijker onderdeel van het gebouw en duurzame installaties zijn vaak gecompliceerder qua opzet en regeling. Hiensch Engineering B.V. vindt het belangrijk dat bewoners en/of kantoormedewerkers een eenvoudige en duidelijke bediening blijven houden. De mogelijkheid om je eigen omgeving te beïnvloeden is belangrijk, maar in de basis moeten de installaties zelf het comfort leveren, zonder ingewikkelde bediening. Ook moeten de installaties blijven functioneren als de technologie weer eens een update uitvoert. Corona legt de angel nog eens pijnlijk bloot: door de focus op investeringskosten en energiebesparing zijn gezondheid en comfort in onder andere scholen en verzorgingshuizen de afgelopen jaren aan de kant gezet. Veel gebouwen kampen met ingewikkelde technische systemen waarop door de gebruikers amper is in te grijpen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Meebewegen met veranderende behoeftes

“De werkelijke manier van duurzaam bouwen is voor ons om robuuste gebouwen en installaties te ontwikkelen, die kunnen meebewegen met de veranderende behoeftes in de markt en waarin mensen langdurig gezond kunnen verblijven”, aldus Sier. “Kantoren veranderen steeds meer van permanente werkplekken naar ontmoetingscentra en innovatiecentra. Woningen veranderen op hun beurt van slaapplaats naar gezinsomgeving, semipermanente werkomgeving en langdurig zorgverblijf. Aan ons de taak om concepten te ontwikkelen die aan al deze behoeften kunnen voldoen.”

Over Hiensch Engineering B.V.

Hiensch Engineering B.V. is een toonaangevend en onafhankelijk installatietechnisch adviesbureau voor gebouwgebonden installaties. Met een grote betrokkenheid, gedrevenheid en kennis van systemen en techniek wordt, samen met opdrachtgevers, architecten, constructeurs en eventuele akoestische en bouwtechnische adviseurs gewerkt aan innovatieve installatietechnische concepten en duurzame oplossingen in onze bebouwde omgeving. Naast het welzijn en welbevinden van de mens staan kwaliteit, energie en duurzaamheid hierbij voorop.